ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมบ้านนางอารีชล โตสนั่น – นายประพันธ์ ชวนกระโทก หมู่ที่ 3ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี .

2 สิงหาคม 2565
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด).