ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นไร่นายประมาท -โบสต์คริสต์ศรีทู่ที่ 1

3 สิงหาคม 2565
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด)