ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 103
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 มิถุนายน 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลบ้องตี้ โรงเรียน สพฐ.จำนวน ๒ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ จำนวน ๔ ศูนย์ ประจำภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๐,๒๘๐ กล่อง/ละ ๘.๑๓ บาทจำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2567
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ให้แก่โรงเรียนในสังกัด(สพฐ) จำนวน ๒ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ จำนวน ๔ ศูนย์12 มิถุนายน 2567
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลบ้องตี้ โรงเรียน สพฐ.จำนวน ๒ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ จำนวน ๔ ศูนย์ ประจำภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๐,๒๘๐ กล่อง/ละ ๘.๑๓ บาทจำนวน13 มิถุนายน 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2567
ก่อสร้างถนนลาดยางด้วยวิธี Pavement In - palace Recycling และปูผิวจราจรด้วย Asphaltic concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๗๕-๐๐๑ สายแยกประดู่ทอง - แยกห้วยข้าวหลาม หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ บ้านบ้องตี้ล่าง ตำบลบ้องตี้ จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี7 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2567
ซื้อครุภัณฑ์ซับเมิสสูบน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2567