ข่าวการเงิน

 ประเภท :  26 มีนาคม 2567 รายงานการตรวจสอบทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 10 ตุลาคม 2566 รายงาน รับ จ่าย ประจำปี พ.ศ.2566
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท :  12 เมษายน 2565 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 กันยายน 2562 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี2562
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2561 งบแสดงฐานะการเงิน
 ประเภท : สถิติการเงิน 28 กันยายน 2561 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2651
ไม่มีข้อมูล!!