การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 7 results.
เเบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ ประจําปีงบประมาณ 2566
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy ประจําปีงบประมาณ 2566
รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสฯ ปี 2565
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน