การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 5 results.
รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสฯ ปี 2565
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.บ้องตี้ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานเเละแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต