รายงานติดตามผลการดำเนินการประจำปี

Displaying 1-5 of 8 results.
รายงานผลดำเนินงานในรอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ครั้งที่ 1 รอบเดือน เมษายน 2563
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2562