การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-4 of 4 results.
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 2566
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566
ผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจําปี 2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้องตี้ ประจําปี 2566