หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๗๕-๐๑๐ สายบ้านผู้ช่วยหริ - บ้านป้าชื่น หมู่ที่ ๑ บ้านบ้องตี้บน ตำบลบ้องตี้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศเชิญชวน7 ตุลาคม 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำไตรมาสที่๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก3 ตุลาคม 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำไตรมาสที่ ๑ ( เดือนตุลาคม ? ธํนวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศเชิญชวน3 ตุลาคม 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายเหมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก3 ตุลาคม 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะเซอย่่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเชิญชวน3 ตุลาคม 2565

การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์
ขอเชิญประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
การตรวจสอบและยืนยันนำส่งข้อมูล (Sign off 1) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2567 - 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565)