หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดำ - แหม่มแคท หมู่ที่ 3 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านอาจารย์บีเบ้ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2567
จ้างขุดลอกลำห้วยบ้องตี้บริเวณฝายน้ำล้นบ้านดิน - ลำห้วยที่นายเซ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุประปา (ประเภทวัสดุก่อสร้าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กุมภาพันธ์ 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กุมภาพันธ์ 2567

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566