การเผยเเพร่ราคากลาง
วันที่ประกาศหัวข้อ
19 เมษายน 2567ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เมษายน 2567จ้างเหมาทำป้ายไวนิลธนาคารขยะชุมชนตำบลบ้องตี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เมษายน 2567จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเก็บขยะ ทำความสะอาดห้องน้ำ และทำความสะอาดบริเวณที่จัดการแข่งขัน จำนวน ๓ วันๆละ ๓๐๐ บาท ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปปี พ.ศ.๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เมษายน 2567จ้างเหมาบุคคลเพื่อเก็บขยะ ทำความสะอาดห้องน้ำ และทำความสะอาดบริเวณที่จัดการแข่งขัน จำนวน ๓ วันๆละ ๓๐๐ บาท ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เมษายน 2567จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมโฆษกสนาม จำนวน ๓ วัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง