ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 8 results.
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอัตราค่าบริการ พ.ศ. 2563 (เฉพาะหมู่ 4 (
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปาและอัตราค่าบริการ พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ เรื่อง เรื่องตลาด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์