หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุจินต์-แยกป่าพระเทพฯ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนดำ -แหม่มแคท หมู่ที่3 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนดำ- บ้านลุงช่วย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2565
จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาจากบ้านนายสวัสดี - บ้านนายอภิชาติ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกถนนดำ - บ้านนายชูศักดิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2565