แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างการเผยเเพร่ราคากลาง
วันที่ประกาศหัวข้อ
9 พฤษภาคม 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดหลายช่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พฤษภาคม 2567จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เมษายน 2567ซื้อสารคลอรีนและสารแพคสำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียในระบบการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมษายน 2567จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมษายน 2567ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กรณีเกิดเหตุวาตภัยในตำบลบ้องตี้) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ฯ
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ New GFMIS Thai สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 6 (5/2567) เรื่อง เมื่อเด็กมีพัฒนาการ การพูดช้า ต้องส่งเสริมอย่างไร
ขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (ประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567