การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

12 พฤศจิกายน 2562
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

                                ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  และพนักงานส่วนตำบล ประชุมสร้างความเขาใจการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเขาใจ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อพนักงานส่วนตำบลบ้องตี้  และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!