ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์

19 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.  ๒๕๖6

******************

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๕  และ  มาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช ๒๕๖๒  กำหนดให้กรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่  แล้วแต่กรณี  ส่งบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดตามมาตรา  ๓๕  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจำจังหวัดประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์  

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ได้ดำเนินการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี 2566-2569 จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์  เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖6 โดยมีรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ   ณ  วันที่   19  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5

 

                                                                 

                                                                                                                นิทัศน์ ลูกอินทร์

               (นายนิทัศน์  ลูกอินทร์)

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้