ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

19 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

                                                  ประจำปี พ.ศ. 2566

                                    ………………………………………………………………..

ด้วยกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ ทม 0808.3/ว8680  ลงวันที่  21  พฤศจิกายน  2565 เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 ด้วยคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ กำหนดให้ใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือ        สิ่งปลูกสร้าง  ในวันที่  1  มกราคม  2566 และประกาศเรื่องกำหนดแบบมาตรฐานสิ่งปลูกสร้างและบัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2566 จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบกับปัจจุบันหลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนได้รับความเสียหาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหายแห่งยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี  พ.ศ. 2566 ได้อย่างทั่วถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ   สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566   เป็นการทั่วไป ออกไปอีก  2 เดือน

 เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษี  และกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง         ส่วนท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     ได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี   ประจำปี พ.ศ. 2566  โดยมีรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้

            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ   ณ   วันที่    19     เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565

 

 

                                                                 นิทัศน์ ลูกอินทร์

           ( นายนิทัศน์  ลูกอินทร์ )

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้