กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ส่งเสริมและสนับสนุนยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม

8 มกราคม 2559
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ขอมอบเกรียรติบัตรให้

นางสาวจันทิมา  โภคา     สำนักปลัด  ตำแหน่ง    ครู

นางสาววรานุช  อิ่มพลับ   สำนักปลัด  ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนฤมล  มั่นคง       กองคลัง     ตำแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้การยกย่อง เชิดชูเกรียติ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

มีคุณธรรมจริยธรรมและเสียสละต่อองค์กร

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!