ประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

5 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

                                              ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

                      เรื่อง  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ พ.ศ.2566

                                                              ---------------------------------------------------

                   โดยที่มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใด ๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบ  สมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาวะแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  1. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ชื่อโดเมน 6710204@dla.go.th

  2. ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ www.bongti.go.th

  3. กลุ่มไลน์ ของสำนักงาน

ข้อ ๒  ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อมาทางช่องทางตามข้อ ๑ ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3468-6433

ข้อ ๓  ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการยื่นคำขอหรือติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ทางช่องทางตามข้อ ๑ แล้ว ก็ได้

                                                                                ประกาศ ณ วันที่  ๕   เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2566

                                                                                                        นิทัศน์  ลูกอินทร์

                                                                                                   (นายนิทัศน์   ลูกอินทร์)

                                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง