คำสั่งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

5 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: KRUTH1

 

 

 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ที่ 378/2566

เรื่อง  ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 …………………………………

 

                โดยที่มาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 บัญญัติว่าในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ มติ หรือคำสั่งกำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหนังสือ หรือเป็นเอกสาร ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้จัดทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระบบที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎ มติ หรือคำสั่งนั้นแล้ว  สมควรกำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามบทบัญญัติดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

 

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

              ข้อ 1  ในคำสั่งนี้

      “สำนักงาน”  หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

             ข้อ 2  ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปฏิบัติหน้าที่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 

  1. ระบบที่สนับสนุนงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้
  2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ชื่อโดเมน 6710204@dla.go.th
  3. ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ www.bongti.go.th
  4. กลุ่มไลน์ ของสำนักงาน

             ข้อ 3  คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

                    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2566  เป็นต้นไป

                                                สั่ง ณ วันที่  5   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2566

 

                                                                            นิทัศน์ ลูกอินทร์

                                                                      (นายนิทัศน์  ลูกอินทร์)

                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง