ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

29 กันยายน 2565
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖