โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพันทิพา - บ้านนางอุไร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

9 มกราคม 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพันทิพา - บ้านนางอุไร  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้องตี้  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี   โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 จุด จุดที่1 วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร คสล.มอก. ชั้น 3 จำนวน 14 ท่อน    จุดที่2  วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60 เมตร คสล.มอก.ชั้น 3 จำนวน  6 ท่อน   รวมท่อระบายน้ำ 20 ท่อน  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด)   ระยะดำเนินจำนวน 60 วัน