โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหลังมัสยิด - ไร่นายสายใจ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

9 มกราคม 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหลังมัสยิด - ไร่นายสายใจ  หมู่ที่ ๓  ตำบลบ้องตี้  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี   โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร คสล.มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด)