โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านอาจารย์บีเบ้ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

7 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านอาจารย์บีเบ้ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้องตี้  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แถวๆละ ๖ ท่อน รวม ๑๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด)  ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๐ วัน  งบประมาณครั้งนี้   ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)