โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดำ - แหม่มแคท หมู่ที่ 3 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

7 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดำ - แหม่มแคท หมู่ที่ 3  ตำบลบ้องตี้  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด)   ระยะเวลาดำเนินการ  60 วัน  งบประมาณครั้งนี้ 493,400.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)