โครงการขุดลอกลำห้วยบ้องตี้บริเวณฝายน้ำล้นบ้านดิน - ลำห้วยที่นายเซ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

7 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

โครงการขุดลอกลำห้วยบ้องตี้บริเวณฝายน้ำล้นบ้านดิน - ลำห้วยที่นายเซ  หมู่ที่ 3 ตำบลบ้องตี้  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยทำการขุดลอกลำห้วย กว้าง  10 เมตร ก้นกว้าง 5 เมตร  ยาว  160 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่าง 2,400 ลบ.ม. (ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้กำหนด)